blog SK

Doplňujúca skúška pre zahraničných lekárov/zubných lekárov na Slovensku (28.05.2024)

Osobná skúsenosť lekára, ktorý zložil skúšku na prvý pokus:
✔ ako dlho trvá celá skúška (písomná a ústna časť) a ako prebieha vo všeobecnosti,
✔ koľko otázok je v písomnej časti, ktoré témy, ktoré otázky sú najťažšie,
✔ ako prebieha ústna časť skúšky,
✔ ako sa pripraviť na skúšku, aby ste ju zvládli na prvý pokus.

O podaní dokumentov a začiatku skúšky

Približne mesiac pred skúškou (minimálne 30 dní na podanie prihlášky na doplňujúcu skúšku) som predložil všetky požadované dokumenty.

Prihláška na doplňujúcu skúšku musí obsahovať:
  • meno a priezvisko žiadateľa,
  • adresu trvalého bydliska žiadateľa alebo podobného miesta pobytu,
  • názov regulovaného povolania v Slovenskej republike na uznanie odbornej kvalifikácie, pre ktoré bude doplňujúca skúška vykonaná.

K žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,
  • kópiu rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní (rozhodnutie vydané orgánom Českej republiky alebo iného štátu sa neakceptuje) - Nostrifikáciu diplomu,
  • doklad o zaplatení služieb spojených s doplnkovou skúškou - štátny poplatok.

V deň skúšky nás, približne 110 ľudí, rozdelili do dvoch skupín: 44 ľudí sa zúčastnilo lekárskej skúšky a 67 ľudí sa zúčastnilo skúšky zo zubného lekárstva. Všetci sme sa zhromaždili vo veľkej aule, kde sme dostali testové úlohy.

Ako prebiehala doplňujúca skúška pre zahraničných lekárov na Slovensku?

Ako dlho trvá skúška?
Skúška sa začala okolo 8.00 hod.
Písomná časť trvala približne 1 - 2 hodiny. Tento čas bol určený na zodpovedanie všetkých 100 otázok.

Koľko otázok bolo v písomnej časti?
V písomnej časti skúšky bolo 100 otázok. Z nich 20 sa týkalo právneho rámca zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zvyšných 80 sa týkalo zdravotníckych tém v tematických okruhoch:
  • všeobecné lekárstvo,
  • gynekológia,
  • chirurgia,
  • pediatria.

Absolvujte MINI TEST, aby ste sa oboznámili so vzorovými otázkami z doplňujúcej skúšky pre medikov z tretích krajín na Slovensku a zistili, ako ste na skúšku pripravení.

Ako prebieha ústna časť skúšky?
Po absolvovaní písomnej skúšky sme boli rozdelení do skupín po 20 osobách na ústnu časť. V miestnosti je naraz 5 ľudí. Každý, kto odpovedal na svoju otázku, môže odísť, aby sa ku skúške mohol pripojiť ďalší lekár na zozname.

Vo všeobecnosti sa mi skúška nezdala veľmi ťažká, až na niektoré otázky, ktoré som, zdá sa, neprešiel ani počas štúdia na lekárskej fakulte.

Nepríjemné bolo aj to, že skúška sa konala v prítomnosti iných študentov (kolegov), a nie individuálne s komisiou.
Ako sa pripraviť na skúšku, aby ste ju zvládli na prvý pokus?
Začal som niekedy vo februári 2023 v iCan School.
Tam som absolvoval 2. a 3. fázu prípravy.
Odporúčam začať s prípravou skôr a venovať čas tomu, aby ste sa naučili všetky základy a klasifikácie.

Rada pre medikov, ktorí sa pripravujú na doplňujúcu skúšku na Slovensku
Odporúčam naučiť sa celú skúšku, aspoň hlavné body a klasifikácie. Možno niektoré z nich najprv absolvovať vo svojom rodnom jazyku.

KURZY SLOVENČINY PRE ZDRAVOTNÍKOV